ข้อมูลนักลงทุน


สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่...

เลขานุการบริษัท
นางสาวสมส่วน ขอนดอน
หมายเลขโทรศัพท์ 02 119 3235
หมายเลขโทรสาร 02 119 3233, 02 420 1827, 02 420 5055
E-mail: somsuank@thainam.com
somsuank@hotmail.com
หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
นางสาวนภารินทร์ คงเอ็น
หมายเลขโทรศัพท์ 02 119 3235
หมายเลขโทรสาร 02 119 3233, 02 420 1827, 02 420 5055
E-mail: naparin.204@gmail.com