ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
1. รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทภายในขอบเขตของกฎหมาย
2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ ปฏิบัติงาน โดยให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการและมอบอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใด คณะกรรมการให้แก่กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่น ในการใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมาย
3. มีอำนาจถอดถอน หรือเพิกถอน เปลี่ยนแปลง ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ พนักงานบริษัทหรือบุคคล ที่ได้รับมอบอำนาจ ออกจากตำแหน่งได้ และ/หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมในอันที่ จะจัดการกิจการของบริษัท
4. มีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท เป็นเวลากว่าสามปีขึ้นไปหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ และ/หรือ ให้เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษัท
5. กำหนดอัตราเงินเดือน เงินบำเหน็จรางวัลหรือโบนัสและผลประโยชน์อย่างอื่นสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท
6. แต่งตั้งทนายหรือเป็นคู่ความในคดีแพ่งและคดีอาญา และ/หรือ คดีล้มละลายในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการหรือ ผลประโยชน์ของบริษัท
7. วางระเบียบเกี่ยวกับการพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท
8. กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
9. เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ
10. เลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร