การกำกับดูแลกิจการที่ดี


การกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ได้ตะหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามกฎหมายกำหนดสิทธิต่างๆ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยการใช้สถานที่จัดประชุมที่มีเส้นทางการคมนาคม ที่สะดวก ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainam.com ซึ่งมีทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกันนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งแจ้งวาระในการประชุมอย่างชัดเจน ทั้งวาระพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และวาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ เพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม
บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได้ ดังที่ปรากฏในแบบ หนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งนำผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธาน ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้บันทึกประเด็นซักถามแล้วข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ ในรายงานการประชุมด้วย
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การไม่แจก เอกสารสำคัญเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน หรือการไม่เพิ่มวาระการประชุมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสาย เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหา ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ
เลขานุการบริษัท และทีมงานได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้ จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่วน ได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาในวาระที่สำคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได้ ดังที่ปรากฏในแบบ หนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายงาน เกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลัง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงแก่บริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาวะการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ
พนักงาน
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานและผู้บริหารเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตไปข้างหน้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการโรงอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และห้องพยาบาล เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถ โดยจัดให้พนักงานได้รับการอบรมและเสริมความรู้เพิ่มเติม ในส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อตระหนักถึง ความสำคัญของตนเองที่บริษัทฯ มอบให้ และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้บริการที่ประทับใจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคน ในบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรม ทั้งด้านราคาและ คุณภาพ รักการบริการและความซื่อสัตย์
คู่แข่ง
บริษัทฯ มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและสามารถ อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ดังที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกองควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งคัด พร้อมทั้ง ยังส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การให้ความช่วยเหลือต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา เช่น มอบทุนการศึกษาแก่ เยาวชนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมอบสิ่งของอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กเพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติทุกปี
ในปี 2552 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและรายงานทางการเงิน ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมี การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้จากบุคคลต่อไปนี้ :-
นางสาวสมส่วน ขอนดอน
หมายเลขโทรศัพท์ 02 810 3935
E-mail : somsuank@thainam.com
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนรวม 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่มิได้เป็น ผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน โดยมีรายชื่อ แสดงไว้ในส่วนของคณะกรรมการหน้า 16 – 18 ของรายงานประจำปีฉบับนี้
ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทฯ มีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ที่เป็นพนักงานประจำ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร
แต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในระดับต่างๆ
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นต่อ สถานการณ์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งเพียงคณะเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสมาชิกทุกคนของ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบให้มีการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจและเพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงมาตรฐาน การปฏิบัติตนตามที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นคาดหวัง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบาย จริยธรรมธุรกิจทั้งต่อ ผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้า ต่อพนักงาน ต่อคู่ค้าและ/หรือต่อเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประกาศ นโยบายจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อองค์กรและสังคมโดยส่วนรวม
รายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและจัดระบบในการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง รอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างครบถ้วน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดทำ ทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอยู่ตลอดเวลา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก ได้กำหนดให้ผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ร่วมกันประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง
การประชุมคณะกรรมการ
กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการ และเปิดโอกาส ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้
เลขานุการบริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระการประชุมและส่งเอกสาร ประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการ ตัดสินใจได้อย่างเพียงพอ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกการประชุมคณะกรรมการ โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บรายงาน การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วน พร้อมจะให้คณะกรรมการและผู้ที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมปกติเป็นประจำ 10 ครั้งต่อปี โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลา สถานที่ ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดตารางของตนให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดย พร้อมเพียงกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสม และได้ขออนุมัติ จากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม ตามสัดส่วน
ในปีที่ 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว
เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้ในแต่ละปี จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ในที่ประชุมของการพิจารณาดังกล่าว
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ของบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วย
บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา