นางศิริพร มังกรกาญจน์
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
 
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีทางบัญชี/พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการไทยหลักสูตร DAP
 
การถือหุ้นในบริษัท
จำนวน 1,619,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.70 ของหุ้นที่มี
  สิทธิออกเสียงทั้งหมด
 
ประสบการณ์การทำงาน
กรรมการรองผู้จัดการ
  - บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด
  - บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด
  - บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด
ประธานกรรมการ
  - บริษัท ซันพรีน (ประเทศไทย) จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  (เฉพาะที่สำคัญ)
  - บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด
  - บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด