นายก้อง มังกรกาญจน์
กรรมการบริหาร
 
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท MBA, Mercer University Atlanta, USA.
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการไทยหลักสูตร DAP
 
การถือหุ้นในบริษัท
จำนวน 2,275,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของหุ้นที่มี
  สิทธิออกเสียงทั้งหมด
 
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการทั่วไป
  - บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  (เฉพาะที่สำคัญ)
  - บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด
  - TNV PLASTICS (PROPRIETARY) LIMITED