นายกฤตศร มังกรกาญจน์
กรรมการบริหาร
 
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
  องค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการไทยหลักสูตร DAP
 
การถือหุ้นในบริษัท
จำนวน 2,525,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.22 ของหุ้นที่มี
  สิทธิออกเสียงทั้งหมด
 
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
  - บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด
  - บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  (เฉพาะที่สำคัญ)
  - ไม่มี -