นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์
กรรมการ
 
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท สาขาการเงินและสาขาการตลาด
  Mercer University Atlanta,USA
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการไทยหลักสูตร DAP
 
การถือหุ้นในบริษัท
จำนวน 2,300,895 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.84 ของหุ้นที่มีส
  สิทธิออกเสียงทั้งหมด
 
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายพิจารณาเครดิตธุรกิจขนาดใหญ่
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการลงทุน
  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  (เฉพาะที่สำคัญ)
  ไม่มี