นายธวัช ตรีวรรณกุล
กรรมการ
 
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโทวิศวอุตสาหการและการจัดการ
  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการไทยหลักสูตร DAP
 
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
  - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
  - บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท สามมิตร มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  (เฉพาะที่สำคัญ)
  ไม่มี