นายชัยนันท์ ลภิธนานุวัฒน์
กรรมการ
 
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท MBA, University of South Alabama, USA.
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการไทยหลักสูตร DAP
 
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
  - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  (เฉพาะที่สำคัญ)
  ไม่มี