นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย
กรรมการ
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
  ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การถือหุ้นในบริษัท
  ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
  ผู้อำนวยการ หัวหน้างานฝ่ายวาณิชธนกิจ 1
      ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    (เฉพาะที่สำคัญ)
  ไม่มี