นายพีร์ศักดิ์ ประไพพร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีทางบัญชี (ต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการไทยหลักสูตร DAP
 
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
นักวิเคราะห์อาวุโสพัฒนาสินทรัพย์
  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
  บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  (เฉพาะที่สำคัญ)
ไม่มี