นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
  กรรมการไทยหลักสูตร DAP
 
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
 
ประสบการณ์การทำงาน
ที่ปรึกษากฎหมาย
  บมจ.แปซิฟิคไพพ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรรมการตรวจสอบ
  ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์
กรรมการบริหาร
  บจก.ไทยพาณิชย์พลัส
ประธานกรรมการ
  บจก.กฎหมายสยามนิติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  (เฉพาะที่สำคัญ)
ไม่มี