คณะกรรมการบริษัทนางศิริพร มังกรกาญจน์
ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

นายก้อง มังกรกาญจน์
กรรมการบริหาร

นายกฤตศร มังกรกาญจน์
กรรมการบริหาร

นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์
กรรมการ

นายธวัช ตรีวรรณกุล
กรรมการ

นายชัยนันท์ ลภิธนานุวัฒน์
กรรมการ

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายพีร์ศักดิ์ ประไพพร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ